Caparrosoko Valle de Odieta makrogranjaren Ingurumen Baimen Bateratuaren aldaketari egindako alegazioen laburpena

  es 16 Mai 2022 - Audio eta bideo, Energia, Hondakinak eta errausketa, Makroustiategiak, Prentsa oharrak, Sustraiko txostenak, Ura eta urtegiak

  Valle de Odieta SCL enpresak esnetarako behi-aziendaren industria-ustiapen handia du Caparrosoko udalerrian. Ustiategi honek 3.500 behi inguru mantentzeko baimena izan du, duela gutxi Nafarroako Gobernuak baimena 7.200era arte luzatu duen arte. Era berean, Hibridación Termosolar Navarra (HTN) SL enpresak, aurrekoaren filialak, makrogranjak sortutako hondakin organikoen (minden) biodigestioa egiten du, beste enpresa batzuetatik eta hiri-hondakinen mankomunitateetatik datozen beste hondakin batzuekin batera. Prozesu honetan biogasa sortzen da, elektrizitatea sortzeko erabiltzen duen erregaia, eta hondakin likido kopuru handia.

  Ahotsa.info egindako bideoa, komunikabideei esandakoekin (gazteleraz)

  Enpresa horiek orain arte hondakinak kudeatzeko erabiltzen duten prozesuak nekazaritza-eremu ugari behar ditu, ongarri kontzentrazio handiko likido hori barreiatzeko, batez ere nitrogenotik eratorritakoak. Orain arte sortutako mota horretako hondakinen kopurua hain da handia, non lurzoruetako, akuiferoetako eta ur-ibilguetako arazo larriak larriagotzen laguntzen duten, nitrato-maila handiengatik, enpresa horien aurka irekitako salaketa eta zehapen-espediente ugariek egiaztatzen duten bezala.

  Gaur egun, enpresek Nafarroako Gobernuari prozesu horietan aldaketa garrantzitsu bat baimentzeko eskatu diote. Aldaketa horren bidez, enpresek diotenez, digestato izeneko azken hondakina, arazte-prozesu baten bidez, ur kutxatu hori lan-eremuak ureztatzeko adinako kalitateko ura bihurtuko litzateke.

  Makrogranjen aurkako Nafarroako Plataformatik uste dugu aldaketa prozesu hori, araztegi bat eraikitzearena hain zuzen, ez dela irtenbidea. Alde batetik, proiektuaren deskribapenean ez delako behar besteko bermerik ematen benetan funtziona dezan eta tratatu beharreko digestato kantitate izugarria ureztatzeko kalitatezko ur bihurtzeko gaitasuna izan dezan. Eta, bestetik, ez dagoelako berme nahikorik frogatzeko proiektu honek lehen ikusitako ingurumen-inpaktuak saihestuko dituela, ezta jarduerari lotutako beste inpaktu batzuk ere. Hemen gauden kolektibook uste dugu enpresa honek sortzen dituen ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-arazoei irtenbide bakarra abere-zama murriztea dela, eredua aldatuz.

  Makrogranjen aurkako Nafarroako Plataforma osatzen dugun taldeek aurkeztu ditugun alegazioek proiektu hau eta harekin lotutako beste gai batzuk aztertzen dituzte, jarraian alegazioen laburpen honetan azalduko dugun bezala.

  2. Biodigestio-plantaren ahalmena eta sortzen duen hondakina arazteko erantsi nahi den prozesurako ahalmena. Edateko uraren erabilera.

  Biodigestiorako azpiegituraren neurriak ez dira nahikoak.

  Biodigestio-prozesua itxitako 2 tanga handitan egiten da, bakoitza 8.300 m³ tamainakoa. Plantak, aurreko eta ondorengo prozesuetarako tanke txikiagoez gain, beste batzuk ere baditu. Instalazio horiek 2010ean eraiki ziren, eta ordutik ez dute ia aldaketarik jaso, jatorrizko tamainari eutsiz, eta, beraz, hondakinak tratatzeko ahalmenari eutsiz.

  Hala ere, ikusi dugunez, makrogranjak dituen behi kopuruak gora egin du denbora aurrera egin ahala: hasierako 3.000 behi heldu izatetik, gehi txahalak eta beste animalia batzuk, gaur egun baimenduta dauden 7.000 baino gehiagorarte. Horren ondorioz, biometanizazioan tratatutako hondakinen kopuruak ere gora egin du, eta gehiago handituko dela aurreikusten da. Eta hori guztia instalazioen tamaina handitu gabe.

  Itxurazko ezintasun hori lortzeko, aukera bakarra da hondakinek bi andeletan ematen duten denbora murriztea, eta, beraz, biogasaren ekoizpena ere murriztuko da sartutako hondakin kopuruagatik, bai eta horien higienizazioa ere. Horrela, hondakinak balorizatzeko instalazioa zena, neurri handi batean, ez da baliozkoa, biogasaren ekoizpena murrizten baita, 7. alegazioan adierazten den bezala.

  Proiektuan masa-balantzerako erakutsitako kalkuluak akatsez beteta daude eta araztegiaren beraren tamaina ez da nahikoa.

  Proiektu berriak gehitu nahi duen azken hondakina (digestatoa) arazteko prozesuak ere edukiera-arazoak izango lituzke, jendaurrean jarritako proiektuaren arabera egiten bada. Proiektuaren dokumentuan jasotako masa-balantzea akatsez beteta dago, eta proiektua egiterakoan jarritako interes eskasa erakusten du. Gainera, araztegia, baimendutakoa baino hondakin kopuru txikiagorako dimentsionatu da, beti ere inolako segurtasun-marjinarik gorde gabe. Arazketa-prozesu honen azken produktua biltegiratuko litzatekeen putzuetan ere, ez dago segurtasunerako tarterik, hau da, ureztatzeko balioko duen ustezko ur araztua (8. alegazioa).

  Enpresak ez du makrogranja eta araztegia mantentzeko behar den ur kopurua ateratzeko baimenik.

  Azkenik, garrantzitsua da produkzio-katearen beste muturra ere aztertzea. Izan ere, halako hondakin likido kantitate handia sortzeko, makrogranja edateko urez hornitzea beharrezkoa da, behiei edaten emateko eta beste prozesu batzuetarako. Aragoi ibaiaren alubialetik ateratzen dute ura, nahiz eta enpresek 2021era arte ez dute baimenik izan ura atera ahal izateko. 2021ean Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 3.450 behirentzako behar den ur emakida eman zuen. Kontuan izan behar da 2019an makrogranjak 7.373 behi eta txahalen artean zituela, beraz, ondoriozta daiteke makrogranjak oraindik ez duela kontzesiorik dituen behi guztiak urez hornitzeko, eta horrek beste zehapen-kasu bat ekarri beharko luke (11. alegazioa).

  3. Mindak arazteko proiektua eta horrek sortuko lituzkeen arazoak.

  Ikusi dugunez, makrogranjan egiten diren prozesuen ondorioz hondakin organiko likido ugari sortzen dira, ganaduaren gorozkien eta garbiketa- eta kudeaketa-prozesuetatik eratorriak (minda izenez ezagutzen direnak). Hondakin horiek, kanpoko beste batzuekin batera, biometanizazioa izeneko prozesu batean eraldatzen dira, eta, horren ondorioz, hondakin likidoen antzeko kopurua sortzen da baino orain digestato izenekoa, orain arte lan-eremuetan isurtzen zirenak. Enpresek digestato hori arazteko proiektua dute, eta horrela araztutako ura, gertuko laboreak ureztatzeko erabiliko da (ustez ur garbiko emaria).

  Ez dago frogatuta planteatutako prozesuaren eraginkortasuna; prozesu hori lortzea zaila da, eta arriskutsua izan daiteke. Hori dela eta, horrelako instalazioak ez eraikitzea gomendatzen da, eta batzuetan debekatuta daude etxalde berrietarako.

  Horretarako jarraitu beharreko prozesua oso konplexua da, eta hiriko hondakin-uren araztegi batean gertatzen denaren antzekoa izan liteke. Baina alde handiarekin, kasu honetan tratatu beharreko hondakinen karga kutsatzailea hondakin-uren araztegietara iristen dena baino askoz handiagoa da. Prozesua mindetan dagoen nitrogeno-karga murriztean oinarritzen da, eta, horretarako, elementu horren kantitate handi bat bereizi behar izango du, araztegi konbentzional batek egiten duena baino askoz ere handiagoa. Gainera, proiektu honek bi prozedura desberdinen konbinazioa burutzea proposatzen du, orain arte funtzionatzen duenik ez bada frogatu ere.

  Baina ez da lortzen zaila eta garestia den prozesu bat bakarrik, prozesu hau arriskutsua ere bada, izan ere, nitrogeno oxidoen kopuru handi bat ezabatzea ere beharrezkoa da, Klima-aldaketari CO2 baino 300 aldiz ekarpen handiagoa egiten diotenak. Horregatik, horrelako instalazioak ez eraikitzea gomendatzen da, eta batzuetan debekatuta daude etxalde berrietarako (4. eta 1. alegazioak).

  Horrelako instalazio batean espero daitezkeen arazoen adibide bat 6. alegazioan adierazitakoa da. Bertan, araztegian tratatutako urak berriro zirkulatzeko aukera eztabaidatzen da. Hau gertatuko litzateke arazketa-prozesutik ateratzen den urak ureztatzeko urtzat hartzeko behar diren kalitate-parametroak ez balute, eta ziurrenik hau sarritan gertatuko da, azaldu diren arazketa-prozesuaren mugak direla-eta. Kasu hauetan, ur horiek berriro ere arazketa-prozesu osoan zehar birzirkulatzea aurreikusten du proiektuak. Hala ere, gogoratu behar da instalazioa ez dela behar bezala dimentsionatu, eta, beraz, ez litzatekeela birzirkulazio hori egiteko gai izango; beraz, litekeena da prozesu hori inoiz egiterik ez izatea.

  4. Prozesu horren guztiaren ondorioz sortutako “produktuak”: ongarriak, ureztatzeko ura eta simaurrak.

  Kontuan hartu behar da, halaber, deskribatutako arazketa-prozesu problematikoaren ondoren hainbat produktu lortuko liratekeela: ureztatzeko ura, hondakin solido organikoak (simaurrak) eta amonio-sulfatoa (ongarri kimikoa). Kontsultatu ahal izan dugun proiektuaren dokumentazioaren arabera, simaurraern eta ongarri kimikoaren azken helburua ongarri gisa saltzea izango litzateke. Hala ere, kontuan hartu behar da ezen, prozesu osoaren sarrerako produktuak behi-aziendaren minda direnez eta kanpoko hondakinen ausazko nahasketa aldakorra denez, azken produktu horiei ezin zaiela konposizioa bermatu, eta, beraz, oso zaila dela saltzeko baimena ematea (5. alegazioa).

  Ez dago bermerik ateratako ura ureztatzeko egokia dela ziurtatzeko.

  Prozesu hauen ondorioz lortuko litzatekeen produktu garrantzitsuenari dagokionez, ureztatzeko ura hain zuzen, harrigarria da proiektuan dagoen haren kalitateari buruzko informazio falta. Aurkeztutako parametroak egokiak dira ibilgu publikoan isurtzeko, baina ez dira egokiak ureztatzeko ur gisa baloratzeko. Horretarako, uraren parametroak eta ureztatuko diren lurzoruen parametroak adierazi beharko lirateke, ur hori bateragarria den ikusteko. Adibidez, arazotsua da berez gaziak diren lurrak ureztatzea, gatz asko duten urekin, araztutako uren kasuan bezala. Eta hori bereziki larria da ureztatu nahi den eremuan, Bardeetan hain zuzen, gazitasun-arazoak dituzten lurzoruak baitira, eta horrek arazoak areagotu eta erabilezin utz ditzakeelako (9. alegazioa).

  Enpresek nekez aplika daitezkeen hondakin solidoak kentzeko moduak aurreikusten dituzte.

  Azkenik, prozesu horien bukaerako produktua hondakin solido guztiak izango lirateke, modu bateratuan simaur gisa tratatzen direnak eta lan-eremuak ongarritzeko erabiltzen direnak. Hori kudeatzeko, ezinbestekoa da simaurtegi-plan bat aurkeztea. Oraingo honetan ez da dokumentu hori aurkeztu, eta berritu egin beharko dela baino ez da aipatzen. Kontuan izan behar da materia horiek zabalduko diren lursail gehienak nitratoen kutsadurarekiko kalteberak diren zonetan daudela; beraz, ongarrien aplikazioen kontrol zorrotza egin behar da. Beste lursail batzuk KBE eremuetan daude eta beste babes-figura batzuk dituzte; beraz, baztertu egin beharko dira. Hala ere, zenbait etxalderen aplikazioak gainjartzen dituzten finken adibideak aurkitzen ditugu, eta, beraz, gehiegizko ongarritzea gertatzeko arriskua dago (2. alegazioa).

  5. Beste gai batzuk.

  Gaur egun, bi enpresen jarduerari lotuta, ingurumen-kalteak eragiten dituzten irregulartasunak daude, eta horiek administrazioaren esku-hartzea behar dute baimen berriak eman aurretik.

  Amaitzeko, alegazioek bi enpresa filialen funtzionamenduaren beste faktore batzuk ere kontuan hartzen dituzte, enpresa horiek inguruan sortzen dituzten ingurumen- eta gizarte-arazoak areagotzen baitituzte. Horrela, adibidez, behitegiaren instalazioetatik gertu putzu bat aurkitzen da. Haren funtzioari buruzko azalpenik ez da inoiz eman, eta zalantzan jartzen dugu hura eraikitzeko behar diren baimenak ote dauden (3. alegazioa).

  Antzeko kasua da instalazio horiek guztiek sortzen duten trafikoagatik dauden arazoak, 10. alegazioan adierazten den bezala. Orain arte, enpresek hainbat landa-bide erabili dituzte hornikuntzarako eta beren produktuen irteerarako, baina oso ugaria den kamioi astunen trafikoak erabiltzen du. Eta aurreikusi daiteke behitegia zabaltzeak are gehiago handituko duela zirkulazio hori. Horrek arazoak sortzen ditu nekazaritzako lanabesen zirkulazioan eta ganadua igarotzean, batez ere kontuan hartuta enpresek erabiltzen duten bideetako bat abelbide bati dagokiona dela.

  Kamioiak abiadura handian pasatzeak, trafiko-istripuak eragin ditu hainbatetan, etengabeko hauts jarioarengatik kutsadura dakar eta bide ertzetan landare-espezieak desagertzen dira. Arazo horien ondorioz, inguruko eguzki-parkeen errendimendua gutxitzeagatik salaketak jarri dira, eta bide publikoen narriaduragatik enpresei gutxienez arau-hauste-espediente bat ireki zaie.

  6. Ondorioak.

  Aurreko testu osoan ikus daitekeenez, Caparrosoren makrogranja ingurumen eta gizarte arazo larriak sortzen ari da orain arte. Arazo horietako batzuk konpontzeko, enpresek araztegi bat instalatzea proposatu dute sortutako hondakin likido kantitate handi hori eraldatzeko eta ureztatzeko ur bihurtzeko. Baina, proposamena zehatz-mehatz aztertu ondoren, uste dugu araztegiak ez duela funtzionatuko proiektuan adierazten den bezala.

  Galdetu ditugun gaian aditu teknikoak diren pertsona guztiek ondorioztatu dute proiektatutakoa bezalako instalazio batek ez duela digestioan dauden konposatu ongarrien karga kutsatzailea murrizteko gaitasunik. Aitzitik, uste da horrela diseinatutako instalazioak arazo operatibo larriak eta kostu ekonomiko handiak izango dituela. Horren ondorioz, beldur gara instalazio horrek “espedientea lortzea” edo “egiten dugunarena egitea” izango ote den eta horrela Nafarroako Gobernuak baimena eman dezan nitrogeno kontzentrazio handiko hondakin zelaiak ureztatzeko, eta horrek, ziurrenik, ingurumen-arazo larriak sortzen jarraituko du lurzoruetan, akuiferoetan eta ur-ibilguetan.

  Horregatik guztiagatik, aurkeztu ditugun alegazioak amaitzeko, Nafarroako Gobernuari eskaera egiten diogu dokumentua sakon azter dezan, Odieta Haraneko eta HTNko trikiñuela berri honen arazoez jabetu dadin eta baimenik eman ez diezaion.

  Nafarroan, 2022ko maiatzaren 16an.

  Makrogranjen aurkako Nafarroa plataforma.

  Alegazioak Ingurugiro Departamentuan aurkeztu ondoren egin dugun elkarretaratzea